هفته چهارم تیرماه - تاریخ برگزاری قرعه کشی : 1394/05/01 - هدیه : 500.000 ریال
مهرداد معصوم - 5997***0917


هفته اول مردادماه - تاریخ برگزاری قرعه کشی : 1394/05/10 - هدیه : 500.000 ریال
احمدرضا زردشت - 5402***0935


هفته دوم مردادماه - تاریخ برگزاری قرعه کشی : 1394/05/17 - هدیه : 500.000 ریال
شایان مهرپرور - 7160***0933